Regulamin sklepu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Sabina, dalej Sprzedawca, działająca pod adresem internetowym www.sabina.pl, dalej strona internetowa, prowadzony jest przez:  F.P.H.U. Sabina ul. Zdrojowa 27, 43-360 Bystra, NIP 9370006614, REGON 070561735.

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: sabina@sabina.pl lub numer telefonu 338 170 956.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Sprzedawca oferuje wyłącznie towary oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wiadomych wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na teren Polski.

6. Sprzedawca przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług Sprzedawcy jest dostęp przez Usługobiorcę/Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz sieci Internet.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.sabina.pl

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.dodanie do koszyka produktu, 
b.wybór rodzaju dostawy, 
c.wybór rodzaju płatności, 
d.złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę".

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, dalej potwierdzenie, zawierającą min. numer zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres email. Przedmiotowe potwierdzenie jest gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sprzedawcy.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną (sabina@sabina.pl) do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6. W przypadku gdy towar jest niedostępny Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową, a także o jego prawie do odstąpienia od umowy.

III. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów oferowane przez Sprzedawcę podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia.

3. Cena podana w sklepie internetowym przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu sprzedaży:

a. Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy. 
Nr rachunku: 05 1050 1070 1000 0001 0514 1717 
Bank: ING Bank Śląski  
Dane do przelewu: F.P.H.U. Sabina Mirosław Wranik 
ul. Zdrojowa 27, 43-360 Bystra

b. Przelew elektroniczny online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

- Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl

- Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

c. Gotówką za przesyłkę za pobraniem

2. Termin płatności to 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówione towary lub otrzymaniu potwierdzenia pozytywnego zakończenia płatności w przypadku wyboru innego niż przelew tradycyjny sposobu płatności. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

2. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta od 2 do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.

3. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem paczki kurierskiej lub paczki kurierskiej za pobraniem.

5. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

VI. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27.06.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży Sprzedawca odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy Klienta.

2. Podstawą reklamacji nie mogą być cechy takie jak kolor lub struktura sprzedawanego produktu. Cechy te są bowiem uzależnione od ustawień wyświetleń monitora lub ekranu, na które nie mamy wpływu. Podstawą do reklamacji są widoczne uszkodzenia/wady materiału.

VII. WYMIANA TOWARU

1. Sprzedawca umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, że towar mu nie odpowiada. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny.

2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (sabina@sabina.pl) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.

3. W przypadku gdy wybrany przez Klienta towar w ramach wymiany będzie niedostępny Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie drogą elektroniczną, poprzez adres email wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tkaniny sprzedawane na metry oraz próbki tkanin wycinane z materiału traktowane są jak indywidualne zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od daty otrzymania zamówienia, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie zgłoszenia przed jego upływem.

4. Zwrot należy zgłosić mailowo na adres: 

sabina@sabina.pl 

podając numer zamówienia oraz nazwę zwracanego produktu lub produktów.

5. Po zgłoszeniu zwrotu, produkt należy odesłać na adres w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia zwrotu: 

F. P. H. U. Sabina

ul. Bystrzańska 74

43-300 Bielsko - Biała 

6. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania, muszą posiadać komplet metek.

Klient wysyła zwracany produkt na swój koszt.

!!! Zwroty produktów, do których nie będzie dołączony dokument "FORMULARZ ZWROTU"  z paragonem, nie będą akceptowane !!!

Decyzja o akceptacji nastąpi w ciągu 2 dni od dostarczenia nam produktu. Otrzymasz powiadomienie mailowe.

7. Jeśli nie otrzymasz powiadomienia o akceptacji zwrotu w ciągu 14 dni od jego wysłania, prosimy skontaktuj się z nami, możliwe, że produkt nie został nam dostarczony. W celu lokalizacji niedostarczonej nam przesyłki, prosimy zachowaj dokument jej nadania.

8. Zwrot kosztów wypłacony będzie w terminie max do 14 dni od zaakceptowania zwrotu.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Realizacja płatności przez bank może potrwać do kilku dni. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim bankiem lub wystawcą karty płatniczej.

9. Przy zwrocie poszczególnych produktów z zakupu o kwocie powyżej 200 zł, uprawniającej do darmowej wysyłki, jeśli suma pozostawionych produktów nie wyniesie wymaganej kwoty 200 zł, opłata za przesyłkę zostanie naliczona.

10. Jeśli do twojego zamówienia była wystawiana faktura Vat, prosimy wpisz jej numer.

Do pobrania > FORMULARZ ZWROTU

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowane na stronach sklepu internetowego. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

4. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem wskazującym na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2018 roku. 

 

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.